FCG
Sistema intern d’informació

I. QUÈ ÉS EL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES ?

La Federació Catalana de Gimnàstica (la «Federació») desenvolupa les seves activitats en conformitat amb la legalitat vigent i els valors i principis d’actuació recollits al Codi Ètic de la Federació, que conformen la cultura ètica de la Federació.

Aquest Canal de Denúncies és un dels elements essencials del programa de Compliance de la Federació, i té com a finalitat prevenir, detectar, investigar i sancionar les infraccions i il·lícits que puguin produir-se per part dels integrants i col·laboració de la Federació.

Tots els membres de la Federació i aquells amb els que la Federació mantingui relació han de respectar tant la legalitat vigent com el propi Codi Ètic de l’empresa i la resta der normativa interna aprovada.

Aquest canal és compartit amb la UFEC i d’altres Federació Esportives Catalanes, de conformitat amb la Llei 2/2023 de protecció de les persones informants. Al formulari que s’haurà d’emplenar, en el desplegable que indica “Seleccioneu els departaments associats al cas”, s’ha d’escollir “Federació Catalana de Gimnàstica”.

II. QUI POT DENUNCIAR ?

Aquest Sistema Intern d’Informació (el «Sistema Intern» o «Sistema») permet que qualsevol persona, interna o externa a la Federació, que hagi tingut coneixement d’aquestes infraccions o actes il·lícits, pugui posar aquest fet en coneixement del Responsable del Sistema Intern o, en cas de conflicte d’interessos, un altre membre de la Comissió d’Ètica.

III. QUÈ ES POT DENUNCIAR?

A través d’aquest Sistema es por enviar informació sobre accions que siguin contraries al Codi Ètic de la Federació o que puguin constituir infraccions o actes il·lícits dels quals s’hagi tingut coneixement, amb la finalitat que puguin ser degudament investigats i, si s’escau, sancionats.

IV. GARANTIES PER ALS INFORMANTS

Es posa a disposició un Canal que garanteix:

 • Existència d’un Sistema Intern segur i d’ús preferent, sense perjudici que els informants puguin recórrer al canal extern proporcionat per l’oficina antifrau de Catalunya o a l’A.A.I. corresponent.
 • La possibilitat d’informar de forma verbal o escrita.
 • L’opció d’optar per l’anonimat.
 • El dret a no patir represàlies per la informació proporcionada de bona fe.
 • Que l’informant pugui consultar l’estat de la tramitació de la seva denúncia i conèixer si del resultat de la investigació es conclou que s’ha produït o no un incompliment de la normativa aplicable a la Federació.
 • Que la informació facilitada serà confidencial i que la identitat de l’informant no serà revelada a terceres persones excepte a requeriment de l’Autoritzat judicial, del Ministeri Fiscal o de l’autoritat administrativa competent en el marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora.
 • Prohibició expressa d’actuar de manera contrària a les regles de la bona fe.

V. COM PRESENTAR UNA DENÚNCIA O COMUNICACIÓ?

Des de la pàgina web de la UFEC, es pot realitzar una comunicació de manera segura, així com realitzar el seguiment d’una comunicació ja presentada.

Realitzar el seguiment de les comunicacions pot ser important per a diverses raons:

 • Comprovat l’estat de la seva comunicació per a confirmar que ha estat correctament rebuda i s’està duent a terme l’oportuna investigació.
 • Comprovar si el Gestor del Sistema necessita informació addicional per a ajudar-lo a resoldre el problema o prendre l’acció apropiada.
 • Proporcionar informació addicional a la seva comunicació.

VI. TRAMITACIÓ DE LA COMUNICACIÓ

Després de la comunicació a través del Canal, li serà remès el corresponent justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies naturals següents a la recepció de la comunicació, tret que la remissió del justificant de recepció pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

Es valorarà la versemblança de la informació rebuda i el seu possible caràcter infractor en un termini no superior a 15 dies des de la recepció de la informació. En cas que la denúncia es consideri inversemblant li serà comunicat el seu arxiu i qualsevol mesura addicional que s’hagués adoptat.

En el cas que la informació facilitada sigui insuficient, podrà sol·licitar-se la seva ampliació.

Quan es consideri que la denúncia rebuda és versemblant ordenarà l’obertura d’una investigació corporativa interna, en la qual les persones denunciades tindran garantits els seus drets de presumpció d’innocència, defensa i contradicció. En cap cas es notificarà a les persones investigades la identitat de l’informant.

VII. QUINA INFORMACIÓ HA D’INCLOURE LA COMUNICACIÓ?

L’informant haurà de facilitar la màxima informació disponible dels fets sobre els quals versa la comunicació. Idealment, la següent informació:

 • Relat de fets objecte de la denúncia
 • Identitat dels implicats
 • Data
 • En el seu cas, identitat dels possibles testimonis
 • En el seu cas, documentació acreditativa dels fets denunciats
 • En el cas que no es tracti d’una comunicació anònima, nom i cognoms del denunciant, correu electrònic, adreça postal i telèfon

 1. Codi ètic de la Federació Catalana de Gimnàstica
 2. Posar denuncia
Puja